Bloghttp://danielchudovsky.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskI.Viedenská škola (J.Haydn, W.A.Mozart, L.v.Beethoven) (danielchudovsky)Pri postupnej inovácií kompozičných techník dochádzalo k rôznym "hudobným výmenám". Ak by sme sa na celkovú problematiku chceli pozrieť konkrétne a dôkladne, museli by sme dokonale preštudovať a rozanalyzovať problematiku baroka, ktorú som už v predchádzajúcich článkoch mierne načal; museli by sme hľadať súvislosti v kryštalizácií foriem, v historickom kontexte, najmä vo formovaní hudobných súborov, "cestovateľských" skladateľských osobnostiach, a takisto by sme sa museli prizrieť i forme spoločnosti, ktorá hudbu neskutočne ovplyvňovala a z časti i formovala. Rozhodol som sa tri diferentné a vedúce osobnosti klasicizmu spojiť do jedného bodu...a prečo? skúsme sa podrobne do problematiky zahĺbiť...Fri, 03 Jul 2009 14:02:45 +0200https://danielchudovsky.blog.sme.sk/c/198655/IViedenska-skola-JHaydn-WAMozart-LvBeethoven.html?ref=rssKlasicizmus - charakteristika obdobia (danielchudovsky)V roku 1750 sa oficiálne konči obdobie baroka a to smrťou Johanna Sebastiana Bacha. Hudba sa dostáva do veľmi zvláštnej pozície, nakoľko je majstrovstvom a genialitou Bacha vyčerpaná ideológia baroka a celkovo i spôsobu komponovania hudby. Do popredia sa dostáva inštrumentálna hudba založená na nových princípoch, ktoré sa rokmi veľmi presvedčivo a dokonale vykryštalizovali. Samozrejme, nič sa nestalo zo dňa na deň a je podstatné pri analýze klasicizmu a jeho foriem veľmi starostlivo bádať históriu vzniku nových zákonitostí a javov v hudbe. Hlavným prvkom, ktorým by som sa chcel v článku konkrétnejšie zaoberať je tendencia plynutia k absolútnej hudbe bez štipky duchovnej imaginácie, a zároveň smerovanie k čistote, dokonalosti a presnej štrukturálnej stránke každého jedného diela tohto zaujímavého obdobia v dejinách hudby.Mon, 13 Apr 2009 10:21:27 +0200https://danielchudovsky.blog.sme.sk/c/190571/Klasicizmus-charakteristika-obdobia.html?ref=rssZákladné formové typy - Sonátová forma (danielchudovsky)Postupnou analýzou historického vývoja hudobných foriem získavame informácie o najrôznejších preferovaných formách a postupoch kompozície. Či už to bolo na začiatku vývoja hudby nedokonalé formy tanečných piesní, nieskôr najstaršie piesňové útvary, tance a pod., tak na druhej strane i zložitejšie kompozičné formy ako variácie, sonátová forma, cyklické formy a voľné formy. Každé obdobie v hudbe je tak neskutočne špecifické, že je nutné, aby sa v ňom objavil jeden z formových typov, ktorý bude pre toto obdobie smerodajný, a priam bude idávať presné parametre kompozičnej práce. Prichádzame ku koreňu hudobných foriem - k hlavnej forme, ktorou je sonátová forma.Sat, 07 Mar 2009 15:38:05 +0100https://danielchudovsky.blog.sme.sk/c/185908/Zakladne-formove-typy-Sonatova-forma.html?ref=rssZákladné formové typy - Variácie (danielchudovsky)Formové typy sú základnými kameňmi kompozície artificiálnej hudby. Spomenul som piesňové formy, ktoré sa stávajú pre skladateľou akousi "príjemnou záležitosťou" kompozície hudobného diela. Budú nasledovať variácie, ktoré v sebe skrývajú nekonečne pôsobivé majstrovstvo. Tu sa toiž ukazuje sila jednotlivých expozične uvedených myšlienok, a najmä majstrovstvo skladateľa s nimi variačne narávať. Variácie sú jednoducho jedna z istých invenčných formových typov.Sat, 28 Feb 2009 20:47:35 +0100https://danielchudovsky.blog.sme.sk/c/184998/Zakladne-formove-typy-Variacie.html?ref=rssZákladné formové typy - Piesňové formy (danielchudovsky)Hudba a jej kompozícia priam vyžaduje dôsledné zachovávanie parametrov, a dokonalé vyvažovanie skladobných princípov prostredníctvom dodržania presnej a dôkladnej formovej výstavby diela. Z toho jednoznačne vyplýva, že novovzniknuté dielo by malo istotne obsahovať znaky presnej disciplíny v hudobnom priebehu, a taktiež by dielo malo i na prvý pohľad vizuálne reflektovať stav tejto formovej záležitosti. Už v predchýdzajúcich článkoch o hudobných formách, som zdôrazňoval presné rozdeľovanie základných formových typov. Teraz sa pokúsim objasniť vzťahy a zákonitosti dominujúce konkrétne v piesňových formách.Fri, 27 Feb 2009 19:23:41 +0100https://danielchudovsky.blog.sme.sk/c/184871/Zakladne-formove-typy-Piesnove-formy.html?ref=rssDiferenciácia základných typov hudby (danielchudovsky)V hudobnom umení je dôležitá dôsledná koordinácia hudby, aby tak nevznikli neprimerané prepätia jednej emócie, prípadne nevhodné motorické využívanie jedného typu hudby, čím by poslucháč bol príznačne otrávený a znechutené. Predstavte si situáciu, že sedíte na koncerte, kde sa nedeje nič iné len to, že orchester divoko buráca najsilnejšou intenzitou jednu tému stále dookola - neslýchané! I keď v umení nájdeme i formy, kde sa niečo stále opakuje, stále však vieme nájsť i dokonalý systém tohto opakovanie. Ale to nie je predmetom môjho článku. Práve teraz sa pokúsim priblížiť význam dvoch základných typov hudby a ich vplyv na komponovanie diel.Sat, 14 Feb 2009 13:26:27 +0100https://danielchudovsky.blog.sme.sk/c/183116/Diferenciacia-zakladnych-typov-hudby.html?ref=rssJohann Sebastian Bach (danielchudovsky)Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel a ostatní skladatelia, ktorí sa sústreďovali na kompozíciu nadnesenej a špecifickej barokovej hudby sa zoskupovali okolo množstva názorov, ktoré toto obdobie dokonale ovplyvnili. Na jednej strane stála otázka melodckých vzťahov, kontrpunktu, techniky polyfónie, ako aj celková syntéza operného umenia, ktoré vzniklo zásluhou Florentskej cameraty v domoch grófov Bardiho a Corsiho. Neskôr vzniklo veľké množstvo nových a formovo zaujímavých "šablón" pre kompozíciu, a boli to typické barokové hudobné formy uplatňované v tejto hudbe. T Každý určite očakáva, že budem o J.S.Bachovi písať najpodrobnejšie, zameriam sa na jeho život a pôsobenie a faktory, ktoré ho ovplyvňovali. Ale uznajme spoločne - bolo by to zbytočné - a dokonca z dvoch závažných uhlov pohľadu. Jednak z dôvodu "Bachovskej komercie", ktorá na nás dýcha z každej strany, rovnako ako je to i pri W.A.Mozartovi. Práve Bach sa na nám môže dennodenne objavovať i na obaloch od čokolády, čo je niekedy úsmevné. A tak sa generálne zamerám na analýzu jeho prínosu do hudby, na bohatú invenciu a vrchol, ktoré obsiahol v diele, i na nedostatky, ktoré sa v ňom dajú násjť.Fri, 13 Feb 2009 16:57:42 +0100https://danielchudovsky.blog.sme.sk/c/183022/Johann-Sebastian-Bach.html?ref=rssPeriod. stavba hud. formy - Veta. (danielchudovsky)V prechádzajúcom článku som bližšie približoval všeobecné zákonitosti periodickej stavby. V tomto článku sa budem venovať bližšie len vete, ako konkrétnej stavebnej jednotke. Hneď na začiatku musím zdôrazniť, že jav, ktorý idem vysvetľovať je jednotka stavebnej konštrukcie, a nie "veta", ako český ekvivalent pre slovenské slovo "časť". Práve "česká veta" totiž mätie hlavy pri označovaní týchto dvoch, úplne diferentných pojmov.  Thu, 08 Jan 2009 14:30:55 +0100https://danielchudovsky.blog.sme.sk/c/178270/Period-stavba-hud-formy-Veta.html?ref=rssGeorg Friedrich Händel (danielchudovsky)Hudobná genialita, ktorá sa začala v baroku zobúdzať neostávala len pri Vivaldim. Široké spektrum sledov udalostí, ktoré sa udiali v období baroka by sme v extréme mohli prirovnať k explózií 20.storočia. Pri tom mám na mysli technický a vedný rozvoj. V baroku totiž mnoho vecí vyšlo na povrch, aj keď tieto udalosti boli vždy sprevádzané značnými ťažkosťami. O týchto javoch a spôsoboch som už písal v inom článku - konkr. o baroku - a tak sa teraz skúsime bližšie preniesť do doby rokov 1600 - 1750, a pokúsime sa v ňom nájsť hodnotného umelca Georga Friedricha Händla.Tue, 06 Jan 2009 17:20:10 +0100https://danielchudovsky.blog.sme.sk/c/178039/Georg-Friedrich-Handel.html?ref=rssPeriodická stavba hudobnej formy (danielchudovsky)Hudobná forma sa v historickom vývoji kryštalizovala do istých presných rozmerov. Práve pri tomto jave máme dnes možnosť konštatovať, a zároveň analyzovať viaceré pozoruhodné javy. Jeden z týchto javov je aj princíp párovosti. Nájdeme ho takmer všade. Je v riešení rytmických zákonitostí, v riešení harmónie a v mnohých iných javoch. Všetky tieto parametre vychádzajú z komparácie hudby s ľudským životom a jeho prejavmi. Už niekoľko krát som spomenul tep ľudského srdca, alebo rytmiku ľudskej chôdze. Mnohokrát sa však stretneme aj s výnimkami, ktoré sú však dôsledkom rastu hudobných zvyklostí u iných ako európskych naturelov. Iné harmonické riešenia nájdeme v ázijskej hudbe, ako v európskej. Ide totiž o isté uzákonenia, ktoré sú dané časom a praxou. Na základe tohto porovnávania môžeme dospieť aj k sledovaniu periodickej pravidelnej stavby hudobnej formy.Mon, 05 Jan 2009 18:40:39 +0100https://danielchudovsky.blog.sme.sk/c/177913/Periodicka-stavba-hudobnej-formy.html?ref=rssAntonio Vivaldi (danielchudovsky)Cieľom objasnenia baroka ani nie je štúdium a analýza menej významných skladateľov tohto obdobia, ale skôr zameranie sa na syntetikov tejto doby, ktorí sú pochopiteľne preferovaní najviac vo všetkých odvetviach barokovej hudby. Syntetikmi baroka sú Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel a Johann Sebastian Bach. Postupným spôsobom sa teraz dostaneme až na vrchol "barokovej pyramídy", k J.S.Bachovi, avšak je nutné spomenúť a osvetliť i ostatných dvoch významných činiteľov obdobia baroka.Sun, 04 Jan 2009 20:39:59 +0100https://danielchudovsky.blog.sme.sk/c/177790/Antonio-Vivaldi.html?ref=rssPrvky hudobnej formy - Téma (danielchudovsky)Ak osom už spomenul, motív a téma sú hlavnými piliermi v hudobnej forme, a tvoria jej základné stavebné prvky. O motíve sme už čo to povedali, teraz sa pozrime bližšie na tému. Má podobné zákonitosti ako motív, ale predsa znamená už niečo viacej.Wed, 31 Dec 2008 21:24:14 +0100https://danielchudovsky.blog.sme.sk/c/177312/Prvky-hudobnej-formy-Tema.html?ref=rssPrvky hudobnej formy - Motív (danielchudovsky)Hudobná forma je nesmierne rozmanitá záležitosť. A aby fungovala naozaj kvalitne, musí obsahovať základné prvky, ktoré udávajú jej smer a celkovú konštrukciu. Ak skladateľ píše skladbu, je nútený uvažovať nad ňou rovnako, ako uvažuje architekt pri nákrese stavby. Každá maličkosť zohráva svoju úlohu a je podstatná pri zrode diela. Mojou úlohou bude teraz písať o dvoch základných prvkoch hudobnej formy. Na týchto prvkoch stojí celá kompozícia, a skladateľ v týchto prvkoch nachádza oporné body. Keby nebolo týchto dvoch základných prvkov, forma by sa rozsypala a neplnila by svoj účel. A tak: nech sa páči...Wed, 31 Dec 2008 20:24:08 +0100https://danielchudovsky.blog.sme.sk/c/177309/Prvky-hudobnej-formy-Motiv.html?ref=rssFaktúra ako formotvorný činiteľ (danielchudovsky)...niekedy sa názvov dá zľaknúť. Pamätám si, ako som sedel kedysi v škole, a prednáška bola venovaná práve Faktúre. Pokiaľ ste sa s týmto pojmom ešte nestretli, často vyráža dych, a evokuje nám v mysliach niečo prílišne komplikované. Ako to obyčajne v hudbe býva, opak je pravdou. Faktúra je jednoduchá vec, ktorá však zohráva mimoriadne dôležitú úlohu pri vnútornej výstavbe diela. Je tak dôležitá, že sa s ňou dokážeme stretnúť aj vo forme charakteristickej črty jednotlivých štýlových období hudby. Myslím, že je potrebné oboznámiť sa s týmto pojmom. Určite to nebude pre nikoho spásonosná informácia, avšak je krajšie, ak človek pri počúvaní hudby vie, o čo sa jedná, a môže si povedať: " Viem čo to znamená!"Sun, 28 Dec 2008 14:01:07 +0100https://danielchudovsky.blog.sme.sk/c/176855/Faktura-ako-formotvorny-cinitel.html?ref=rssStavebné princípy hudobnej formy (danielchudovsky)Keď skladateľ berie do rúk notový papier a ceruzku, nie je všetko také jednoduché, ako si všetci myslia. Je pravdou, že na začiatku stojí nejaká predloha, presný program konštrukcie, ale čo sa deje potom, nad tým sa každý nezamyslí. Pre laika v hudbe je podstatná finálna udalosť: celková hotová skladba. myslím, že by bolo prospešnejšie povedať si niečo aj o tom, čo musí skladateľ urobiť, a na čo má myslieť pri formovej výstavbe svojho diela... Sat, 27 Dec 2008 21:53:16 +0100https://danielchudovsky.blog.sme.sk/c/176802/Stavebne-principy-hudobnej-formy.html?ref=rssZložky hudobnej reči a ich vplyv na vnútornú konštrukciu diela (danielchudovsky)V pravekých afrických kmeňoch boli položené základy explozívneho rozvoja hudby. A niekedy ma až fascinuje fakt, že tep ľudského srdca zohral tak dôležitú úlohu pri objavení jednej zo zložiek hudobnej reči, od ktorej sa ostatné začali odvíjať. Človek si začal uvedomovať akúsi pravidelnosť, dokonca v historickom vývoji si môžeme všimnúť, že tep srdca, ľudská chôdza a iné prvky stáli pri zrode základných existenčných podmienok pre kompozíciu hudby. I keď v období praveku nemôžeme hovoriť o uvedomelej kompozícií, môžeme zhodnotiť, že hudba komponovaná bola. Avšak bola komponovaná ako istá neuvedomelá a prirodzená improvizácia za účelom oslavy božstva, alebo človeka a pod. V neskoršom čase bádame pribúdanie zložiek hudobnej reči, ich postupné presné funkcie a splynutie do jedného celku, ktorý nazývame hudba. a tak sa spoločne pozrime na to, "z čoho sa tvorí hudba..."Thu, 25 Dec 2008 10:03:45 +0100https://danielchudovsky.blog.sme.sk/c/176564/Zlozky-hudobnej-reci-a-ich-vplyv-na-vnutornu-konstrukciu-diela.html?ref=rssHudobná forma (danielchudovsky)Ďalším dôležitým faktorom, ktorým som sa pri uvažovaní nechal uniesť, je potreba objasňovania dôležitosti hudobných foriem. Často krát som sa totiž stretol s prejavmi nerozumného narábania s pojmami, ktoré v sebe zahŕňajú konkrétne zákonitosti a štruktúru. Práve tieto nesprávne dedukcie, názvy a podobné záležitosti sa smelo objavujú v médiách, v informačných portáloch, jednoducho sa dostávajú do sveta. No málokto naozaj vie, o čom je reč. A akonáhle sa s takouto značnou chybou stretne hudobník, nevychádza z údivu. Symfónie, sonáty, serenády, rondá a iné formy sa veselým spôsobom škatuľkujú a nazývajú "pesníčkami". Doslova hanebná záležitosť a chybná realizácia subjektívneho prejavu jednotlivca, ktorý sa opováži vysloviť takúto hlúposť. Následne sa stretneme s nevedomosťou detí, mládeže, a teoretici a pedagógovia sú takto nútení pretvárať ich chybne zakorenené "vedomosti" na správne normy. A o tých som sa rozhodol písať v konkrétnych statiach. A tak hneď nazrime do pojmu hudobná forma. Sun, 07 Dec 2008 19:05:26 +0100https://danielchudovsky.blog.sme.sk/c/174641/Hudobna-forma.html?ref=rssCharakteristika obdobia Baroka. Podmienky pre vznik, a vznik baroka (danielchudovsky)Ako som už uviedol, hlavnou potrebou a cieľom môjho objasnenia úlohy hudby, je konkretizácia jednotlivých štýlových období v hudbe, a to hlbšie až od obdobia baroka. Práve v tomto období hudba nabrala isté presné kontúry, ktoré sa niesli históriou v presných formách - tu objavujeme vznik hudobných foriem a ich postupné ustálenie - nie však celkové. Veď tu sa nám prvý krát objavujú presné skladateľské osobnosti, ktoré nazývame syntetikmi konkr. obdobia. V baroku sa nimi stali Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel a Johann Sebastian Bach. Vivaldi ako vynikajúci koordinátor položil základy vrcholného baroka vynikajúcim spôsobom. Jeho vokálna i inštrumentálna hudba vyniká geniálnym spracovaním myšlieok na báze sekvencovitosti. Händel dokázal vo svojej tvorbe pozoruhodne zastúpiť všetky žánre a vyspelým spôsobom vystaval kontúry barokovej opery a vokálneho umenia. A kráľ baroka Bach posvätil toto obdobie svojim veľkolepým majstrovstvom. Pužijem slová Paula Hindemitha:      "Ak sa nejakej hudbe podarí nasmerovať nás v celej našej bytostnej podstate k ušľachtilosti, tak vykonala to Najlepšie. Ak skladateľ svoju hudbu natoľko zdolá, že sa jej podarí vykonať toto Najlepšie, tak doSat, 06 Dec 2008 20:10:21 +0100https://danielchudovsky.blog.sme.sk/c/174527/Charakteristika-obdobia-Baroka-Podmienky-pre-vznik-a-vznik-baroka.html?ref=rssKonkretizácia štýlov a smerov klasickej hudby. Periodizácia. (danielchudovsky)      Hudba sa počas stáročí menila pod výrazným vplyvom okolitých situácií, či už zriadenia v spoločnosti, alebo pod náporom potrieb človeka obsiahnuť svoje pocity zo sveta v umení. Hudba podliehala častým zmenám i v súvislosti invencie skladateľov, ktorí sa výrazne pričinili o jej rozvoj. Títo ľudia priniesli vývoju hudobného umenia svoju vlastnú tvorivú invenciu a vynaliezavosť, čím podnecovali svojich súčasníkov k ich nasledovaniu. Týmto jednoduchým logickým systémom sa hudba pretvárala, a doslova cválal vpred. Dôležitým činiteľom vo vývoji bola inteligenčná vyspelosť podnietená časom. Čas totiž tvoril hranice a presné pravidlá pre komponovanie hudby, prinášal nové zákutia - ľudia pod krídlami času objavovali vždy viac a viac nových neprebádaných skutočností. A tieto okolnosti sa z pravidla odrážali v umení. aby dosvedčovali budúcim generáciám presnú štruktúru spoločnosti, zázemia človeka, a naznačovali budúcnosti históriu - nie však reálnymi skutočnými spismi a udalosťami - ale fiktívnou imitáciou udalostí - idealistickými, realistickými, či inými prostriedkami skladatelia dávali na známosť celému svetu, že svet nejestvuje len vo svojej pravej podobe, ale možno ho chápať i krSun, 30 Nov 2008 15:38:20 +0100https://danielchudovsky.blog.sme.sk/c/173780/Konkretizacia-stylov-a-smerov-klasickej-hudby-Periodizacia.html?ref=rssTam, kde hudba už nie je hudbou... (danielchudovsky)Kedysi dávno sa nadobúdalo ťažko komplexné, a hlavne kvalitné hudobné vzdelanie. Bolo možné sa stretnúť len s akýmisi amatérskymi prejavmi muziky, čo naznačovalo nedostatok hudobného školstva, a v niektorých krajinách dokonca nedostatok vplyvných osôb v oblasti hudby, ktoré by boli schopné zakročiť proti tomuto veľkému problému. Stačí sa nám zahľadieť do Ruska, niekedy na prelomoch 17. a 18. storočia. Táto situácia sa dá hodnotiť jedine v širokom zmysle, ale aj tak má svoje jasné stanovisko: rozvrátený systém v hudbe. Moskva, ktorá sa neskôr stala strediskom hudobného života, kultúrne upadala. A nielen kultúrne. Mesto bolo skládkou národnej spodiny, sociálne slabej komunity, a bolo rozvrátené spôsobom života, akým sa v ňom vo vtedajšej dobe žilo. Základnou udalosťou bol vznik mesta Petrohrad, kde sa život začal vzmáhať - Katarína Veľká dokázala priam nemožné - postavila latku kultúre v Rusku. A tak sa postupným pohybom, aj keď len nepatrným, začala vynárať aj myšlienka hudby. Ale čo bolo paradoxom, hudbu v Rusku netvorili Rusi, ak vynecháme domáce muzicírovanie a prejavy ľudovej hudby na vidieku. V mestách a kultúrnych strediskách hudbu propagovali zahraniční umelci, ktorých si mecSun, 23 Nov 2008 16:57:51 +0100https://danielchudovsky.blog.sme.sk/c/173000/Tam-kde-hudba-uz-nie-je-hudbou.html?ref=rssHudba ako činiteľ v spoločnosti - diferenciácia hudby (danielchudovsky)      Raz mi bola položená otázka: čo bolo skôr? hudba alebo tanec?  Zamýšľať sa nad odpoveďou by bolo zrejme zbytočné. Stačí sa poobzerať dookola, niekedy načrieť do hĺbky histórie, obhliadnuť si vlastnú minulosť, a pokiaľ nájdeme presvedčivú odpoveď, asi sme sami blázni. Hudba sa vlečie dejinami už po stáročia. Čas vytvára podmienky, zavrhuje staré veci a vynárajú sa nám do povedomia nové smery, nové možnosti a rôzne pestré zákutia celkovej sféry umenia. Ale akú úlohu zohráva umenie v živote človeka? A akú má presnejšie hudba? Myslím, že je dobré uvažovať na túto tému a presnejšie analyzovať faktory, ktoré sú ľuďmi zavrhované, a postavené do svetla banálnosti. Avšak nie je všetko také jasné, také všedné a priame. Niekedy len sami nechápeme, čo sme počas tých plynutí rokov sami vytvorili. A čo je dôležitejšie, ako sme to činmi pretvorili.Sat, 22 Nov 2008 18:16:00 +0100https://danielchudovsky.blog.sme.sk/c/172884/Hudba-ako-cinitel-v-spolocnosti-diferenciacia-hudby.html?ref=rss